Веб-сайттың құпиялылық саясаты

«Алматы облысының өңірлік даму орталығы» ЖШС


Осы Құпиялық саясаты (бұдан әрі – Саясат) сайттың (www.almreg.kz) пайдаланушыларынан (бұдан әрі – Пайдаланушылар) алынған жеке ақпаратты Алматы облысы бойынша сайт әкімшісінің пайдалану ережелерін белгілейді. «Даму орталығы» ЖШС (бұдан әрі – Қоғам).

Осы Құпиялық саясаты Сайттың барлық Пайдаланушыларына қолданылады.

Саясат мәтінінде келтірілген барлық терминдер мен анықтамалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі. Пайдаланушылар өздерінің жеке деректерін осы Саясатта сипатталғандай өңдеуге тікелей келісім береді. Сайтты пайдалану Пайдаланушының Саясатқа және ақпаратты өңдеудің көрсетілген шарттарына сөзсіз келісімін білдіретінін білдіреді. Пайдаланушы Саясат шарттарымен келіспесе, Пайдаланушы Сайтты пайдаланбауы керек.

1. Пайдаланушылардың жеке мәліметтері

1.1. Сайт Саясатта көрсетілген мақсаттарда Пайдаланушылардың жеке деректерін, Пайдаланушыларға қатысты техникалық және басқа ақпаратты жинайды, қол жеткізеді және пайдаланады.

1.2. Техникалық ақпарат жеке деректер емес. Компания Пайдаланушыны анықтауға мүмкіндік беретін cookie файлдарын пайдаланады. Cookie файлдары – Пайдаланушының қай беттерге кіргені және Пайдаланушының бетте өткізген уақыты туралы ақпаратты қоса, Пайдаланушының қызметі туралы ақпаратты өңдеу үшін Компанияға қолжетімді мәтіндік файлдар. Пайдаланушы браузер параметрлерінде cookie файлдарын пайдалануды өшіре алады.

1.3. Техникалық ақпарат сонымен қатар Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық құралды пайдалана отырып, Сайтты пайдалану кезінде Компанияға автоматты түрде жіберілетін ақпаратты білдіреді.

1.4. Пайдаланушының жеке деректері - бұл Сайтта тіркелу, Компаниямен байланысу үшін өтінімдерді және Сайтта Компанияның қызметтерін сатып алуға арналған нысандарды толтыру және Сайтты кейіннен пайдалану кезінде Пайдаланушының Компанияға беретін ақпараты. Қоғамға ұсынылуы қажет ақпарат ерекше түрде белгіленеді. Басқа ақпаратты Пайдаланушы өз қалауы бойынша береді.

1.5. Қоғам сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректер субъектісі жалпыға қолжетімді немесе жариялауға немесе міндетті түрде жариялауға жататын деректерді өңдей алады.

1.6. Компания Пайдаланушы ұсынған жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның құқық қабілеттілігін бағалау мүмкіндігіне ие емес. Дегенмен, Компания Пайдаланушы өзі туралы сенімді және жеткілікті жеке ақпаратты береді және бұл ақпаратты жаңартып отырады деп есептейді.

2. Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін өңдеу мақсаттары

2.1. Компанияның жеке деректерді жинаудағы негізгі мақсаты Пайдаланушыларға ақпараттық және кеңес беру қызметтерін көрсету болып табылады. Пайдаланушылар Компанияның жеке деректерін келесі мақсаттарда пайдалана алатынымен келіседі:

• Көрсетілетін қызметтер шеңберінде тарапты анықтау;

• Пайдаланушылардың сұранысы бойынша қызмет көрсету және тұтынушыларға қолдау көрсету;

• Қызметтердің сапасын арттыру, пайдаланудың қарапайымдылығы, Сайтты дамыту және дамыту, техникалық ақауларды немесе қауіпсіздік мәселелерін жою;

• Қызметтердің мазмұнын және жарнамасын кеңейту және жақсарту бойынша талдау;

• Пайдаланушыларды пайдаланушылардың ақпараттық қалауы негізінде қызметтер, мақсатты маркетинг, қызмет жаңартулары және жарнамалық ұсыныстар туралы ақпараттандыру;

• Анонимді деректер негізінде статистикалық және басқа зерттеулер жүргізу.

2.2. Компания техникалық ақпаратты жасырын түрде 2.1 тармағында көрсетілген мақсаттарда пайдаланады.

3. Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеудің шарттары мен әдістері

3.1. Пайдаланушы өтініш жіберу, нысанды толтыру (байланыс ақпаратын қамтитын кез келген жазбаша сұрау) арқылы өзінің жеке деректерін өңдеуге келісімін береді.

3.2. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу пайдаланушының жеке деректерін жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, қамтамасыз етуді, қол жеткізуді), иеліктен айыруды, блоктауды, жоюды, жоюды білдіреді.

3.3. Пайдаланушының жеке ақпаратына қатысты, оның құпиялылығы, Пайдаланушы өз еркімен адамдардың шектеусіз санына жалпы қолжетімділік үшін өзі туралы ақпаратты берген жағдайларды қоспағанда, сақталады.

3.4. Компания келесі жағдайларда Пайдаланушының жеке ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

• Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін білдірді;

• Аудару Пайдаланушыға Сайттың белгілі бір қызметін пайдалануы немесе Пайдаланушымен белгілі бір келісімшартты немесе келісімді орындауы үшін қажет;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына беру;

• Пайдаланушы Компаниямен жасалған шарттар мен келісімдердің талаптарын, осы Саясатты немесе нақты қызметтерді пайдалану шарттарын қамтитын құжаттарды бұзған жағдайларда Қоғамның немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында.

4. Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау үшін қабылданған шаралар

4.1. Компания Пайдаланушының жеке ақпаратын рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

5. Дауларды шешу

5.1. Осы Саясатпен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.

5.2. Дауларды шешудің сотқа дейінгі (талап қою) тәртібін сақтау міндетті болып табылады.

6. Дополнительные условия

6.1. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. Актуальная версия документа доступна по адресу:

6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.